Bảng giá dịch vụ xét nghiệm nước sinh hoạt tại Hà Nội

 •  
   
  BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM NƯỚC
  GÓI 1 - 14 CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT
  THEO QCVN 02:2009/BYT
   
  Đơn vị tính: Đồng
  TT Chỉ tiêu phân tích Phương pháp thử Đơn vị Đơn giá
  1
  Độ màu
  SMEWW 2120 B
  Mẫu 50,000
  2
  Mùi; vị
  Cảm quan Mẫu 10,000
  3
  Độ đục
  Máy phân tích độ đục Mẫu 50,000
  4
  Độ pH
  TCVN 6492:2011
  Mẫu 50,000
  5 Độ cứng, tính theo CaCO3
  TCVN 6224 – 1996
  hoặc SMEWW 2340C
  Mẫu 60,000
  6
  Clorua
  TCVN 6194:1996
  Mẫu 50,000
  7 Hàm lượng Sắt
  TCVN 6177:1996
  Mẫu 60,000
  SMEWW 3111B
  Mẫu 105,000
  8
  Chỉ số Pecmanganat
  TCVN 6186:1996
  Mẫu 84,000
  9
  Hàm lượng Clo dư
  TCVN 6225-2:2012
  Mẫu 70,000
  10
  Coliform tổng số
  TCVN 6187 - 1: 2009
  Mẫu 170,000
  11
  E.coli
  TCVN 6187 - 1: 2009
  Mẫu 170,000
  12 Hàm lượng Amoni
  EPA 350.2
  Mẫu 80,000
  13 Hàm lượng Asen
  SMEWW 3500 As, B
  Mẫu 140,000
  14 Hàm lượng Florua
  SMEWW 4500-F, D
  Mẫu 60,000
   
   
  TỔNG CỘNG (I)
   
   
  1,104,000
   
   
  TỔNG CỘNG (II)
   
   
  1,149,000
  - (I) nếu hàm lượng sắt được phân tích theo phương pháp TCVN 6177 – 1996
  - (II) nếu hàm lượng sắt được phân tích theo phương pháp SMEWW 3111B
 •  

Coppy right@2015 https://chauinox.vn/, All reservall Thiết kế website bởi vinastyle.vn